Statut

JEDNOLITY TEKST STATUTU FUNDACJI MAM MARZENIE 鈥 13.03.2021 R.

Statut Fundacji Mam Marzenie

Postanowienia og贸lne
搂 1

Fundacja pod nazw膮 鈥濬UNDACJA MAM MARZENIE鈥 zwana w dalszej cz臋艣ci statutu 鈥濬undacj膮鈥, ustanowiona zosta艂a w Krakowie w dniu 14 czerwca 2003 roku dla uczczenia pami臋ci Chrisa Greciusa, kt贸rego marzenie sta艂o si臋 inspiracj膮 powstania 艣wiatowego ruchu spe艂niania marze艅 chorych dzieci, na podstawie o艣wiadczenia woli Fundatora Piotra Piwowarczyka w formie aktu notarialnego sporz膮dzonego przez Zygmunta Truszkiewicza, notariusza w Krakowie, Rep. A nr 2729/2003.

2

 1. Siedzib膮 Fundacji jest Krak贸w.
 2. Fundacja dzia艂a na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie potrzeby 鈥 tak偶e poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja mo偶e tworzy膰 oddzia艂y.

搂3

Fundacja u偶ywa piecz膮tek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

Cel i zasady dzia艂ania Fundacji

搂4

Celem Fundacji jest udzielanie pomocy dzieciom i ich rodzicom w trudnej sytuacji 偶yciowej poprzez spe艂nianie marze艅 dzieci w wieku 3-18 lat cierpi膮cych na choroby zagra偶aj膮ce ich 偶yciu, lecz膮cych si臋 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bez wzgl臋du na miejsce zamieszkania, pochodzenie spo艂eczne i status maj膮tkowy, zgodnie z ide膮 niesienia w 偶ycie chorego dziecka nadziei, si艂y i rado艣ci.

搂5

 1. Fundacja realizuje sw贸j cel poprzez prowadzenie nieodp艂atnej i odp艂atnej dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego w zakresie:

a) pomocy spo艂ecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 偶yciowej 鈥 KOD PKD 88.99.Z 鈥 poprzez spe艂nianie marze艅 dzieci cierpi膮cych na choroby bezpo艣rednio zagra偶aj膮ce 偶yciu, organizacj臋 spotka艅 integracyjnych dzieci, ich opiekun贸w i os贸b pomagaj膮cych dzieciom;

b) dzia艂alno艣ci charytatywnej 鈥 KOD PKD 88.99.Z 鈥 poprzez organizacj臋 zbi贸rek publicznych, wydarze艅 artystycznych, akcji charytatywnych na rzecz dzieci z chorobami zagra偶aj膮cymi 偶yciu;

c) ochrony i promocji zdrowia 鈥 KOD PKD 86.90.E 鈥 poprzez organizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 na rzecz promowania bada艅 profilaktycznych dla dzieci;

d) dzia艂alno艣ci na rzecz dzieci i m艂odzie偶y, w tym wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y 鈥 KOD PKD 85.59.B 鈥 poprzez organizowanie zaj臋膰, warsztat贸w, szkole艅, spotka艅 dla pacjent贸w oddzia艂贸w onkologicznych;

e) kultury i sztuki 鈥 KOD PKD 90.02.Z 鈥 poprzez organizacj臋 koncert贸w, wystaw, wernisa偶y, pokaz贸w, projekcji filmowych;

f) promocji i organizacji wolontariatu 鈥 KOD PKD 85.59.B 鈥 poprzez skupianie wok贸艂 idei Fundacji ludzi dobrej woli w kraju i za granic膮, organizacj臋 szkole艅 dla wolontariuszy, prowadzenie akcji zach臋caj膮cych do wolontariatu.

2. Fundacja mo偶e prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 wy艂膮cznie jako dodatkow膮 w stosunku do dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego okre艣lonej w 搂 5 ust. 1 Statutu w zakresie:

a) Sprzeda偶 detaliczna prowadzona przez domy sprzeda偶y wysy艂kowej lub Internet 鈥 KOD PKD 47.91Z

b) Pozosta艂a sprzeda偶 detaliczna prowadzona poza sieci膮 sklepow膮, straganami i targowiskami 鈥 KOD PKD 47.99Z

c) Pozosta艂a us艂ugowa dzia艂alno艣膰 gastronomiczna 鈥 KOD PKD 56.29Z

d) Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 wydawnicza 鈥 KOD PKD 58.19Z

e) Reklama 鈥 KOD PKD 73.1

f) Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 鈥 KOD PKD 74.90Z

g) Dzia艂alno艣膰 wspomagaj膮ca edukacj臋 鈥 KOD PKD 85.60Z

h) Dzia艂alno艣膰 zwi膮zana z wystawianiem przedstawie艅 artystycznych 鈥 KOD PKD 90.01.Z

i) Dzia艂alno艣膰 wspomagaj膮ca wystawianie przedstawie艅 artystycznych 鈥 KOD PKD 90.02.Z

3. Zysk z prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej mo偶e by膰 przeznaczony wy艂膮cznie na cele statutowe Fundacji.

4. Dzia艂alno艣膰 gospodarcza Fundacji, wymagaj膮ca stosownego zezwolenia, koncesji lub wpisu do odpowiedniego rejestru, zostanie rozpocz臋ta najwcze艣niej z dniem uprawomocnienia si臋 decyzji w sprawie wydania zezwolenia lub koncesji, lub z dniem wpisu do odpowiedniego rejestru.

5. W razie rozpocz臋cia prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej warto艣膰 艣rodk贸w przeznaczonych na prowadzenie tej dzia艂alno艣ci z funduszu za艂o偶ycielskiego wyniesie co najmniej 1.000 (tysi膮c) z艂otych.

6. Dzia艂alno艣膰 gospodarcza wykonywana przez Fundacj臋 nie mo偶e polega膰 na wytwarzaniu wyrob贸w przemys艂u elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a tak偶e pozosta艂ych napoj贸w alkoholowych o zawarto艣ci alkoholu powy偶ej 0,5 % oraz wyrob贸w z metali szlachetnych albo z udzia艂em tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

7. Dla osi膮gni臋cia swego celu Fundacja mo偶e wspiera膰 dzia艂alno艣膰 os贸b prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej oraz os贸b fizycznych, kt贸rych dzia艂alno艣膰 jest zbie偶na z jej celem.

8. Prowadzenie nieodp艂atnej i odp艂atnej dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego oraz dzia艂alno艣ci gospodarczej wymaga rachunkowego wyodr臋bnienia ka偶dej z tych form dzia艂alno艣ci w stopniu umo偶liwiaj膮cym okre艣lenie przychod贸w, koszt贸w i wynik贸w ka偶dej z tych dzia艂alno艣ci, z zastrze偶eniem przepis贸w o rachunkowo艣ci oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie.

Maj膮tek i dochody Fundacji

搂6

1.聽 Maj膮tek Fundacji stanowi fundusz za艂o偶ycielski w kwocie 20.000,00 (s艂ownie: dwadzie艣cia tysi臋cy) z艂otych oraz 艣rodki pieni臋偶ne i inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundacj臋 w toku jej dzia艂ania.

2. Dochody Fundacji pochodz膮 z:

a) darowizn, spadk贸w, zapis贸w od rezydent贸w i nie rezydent贸w,

b) dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych os贸b prawnych,

c) zbi贸rek publicznych i imprez organizowanych przez Fundacj臋 lub na jej rzecz,

d) depozyt贸w bankowych oraz innych form lokowania 艣rodk贸w pieni臋偶nych,

e) gospodarowania w艂asnym maj膮tkiem ruchomym i nieruchomym,

f) zysk贸w z dzia艂alno艣ci gospodarczej

3. Fundacja mo偶e gromadzi膰 swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych lub zagranicznych 鈥 zgodnie z przepisami polskiego prawa.

4. Fundacja nie przyjmuje darowizn od producent贸w broni, alkoholu i papieros贸w oraz zak艂ad贸w bukmacherskich.

搂7

 1. Maj膮tek Fundacji s艂u偶y do realizacji jej cel贸w.
 2. Dochody pochodz膮ce z darowizn, spadk贸w, zapis贸w, dotacji oraz subwencji mog膮 by膰 u偶yte na realizacj臋 jakiegokolwiek celu Fundacji, chyba 偶e ofiarodawca oznaczy cel obj臋ty zakresem dzia艂ania Fundacji.
 3. Fundacja mo偶e tworzy膰 fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wol膮 ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazw膮.
 4. Przyj臋cie przez Fundacj臋 darowizny lub spadku nie mo偶e spowodowa膰 przej臋cia przez Fundacj臋 d艂ug贸w przewy偶szaj膮cych warto艣膰 mienia przyjmowanego.
 5. Fundacja wprowadza zakaz:

a) udzielania po偶yczek lub zabezpieczenia zobowi膮za艅 maj膮tkiem organizacji w stosunku do jej cz艂onk贸w, cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w oraz os贸b, z kt贸rymi cz艂onkowie organ贸w oraz pracownicy fundacji pozostaj膮 w zwi膮zku ma艂偶e艅skim, we wsp贸lnym po偶yciu albo w stosunku pokrewie艅stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie艅stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s膮 zwi膮zani z tytu艂u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej 鈥瀘sobami bliskimi鈥,

b) przekazywania jej maj膮tku na rzecz jej cz艂onk贸w, cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w oraz ich os贸b bliskich, na zasadach innych ni偶 w stosunku do os贸b trzecich, w szczeg贸lno艣ci je偶eli przekazanie to nast臋puje bezp艂atnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania maj膮tku na rzecz cz艂onk贸w, cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w oraz ich os贸b bliskich na zasadach innych ni偶 w stosunku do os贸b trzecich, chyba 偶e to wykorzystywanie bezpo艣rednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towar贸w lub us艂ug od podmiot贸w, w kt贸rych uczestnicz膮 cz艂onkowie fundacji, cz艂onkowie jej organ贸w lub pracownicy oraz ich os贸b bliskich, na zasadach innych ni偶 w stosunku do os贸b trzecich lub po cenach wy偶szych ni偶 rynkowe.

6. Doch贸d (nadwy偶ka przychod贸w nad kosztami) z prowadzenia dzia艂alno艣ci statutowej Fundacji jest przeznaczony w ca艂o艣ci na prowadzenie dzia艂alno艣ci statutowej Fundacji, kt贸ra jest dzia艂alno艣ci膮 po偶ytku publicznego w my艣l ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie.

8

Fundacja odpowiada za swoje zobowi膮zania ca艂ym swym maj膮tkiem.

Organy i organizacja Fundacji

搂9

 1. Organami Fundacji s膮:

a) Rada Programowa Fundacji jako organ nadzoruj膮cy,

b) Zarz膮d Fundacji jako organ zarz膮dzaj膮cy,

c) Rada Ekspert贸w Fundacji jako organ opiniodawczy.

Cz艂onkowie Rady Programowej Fundacji:

a) nie mog膮 by膰 cz艂onkami organu zarz膮dzaj膮cego ani pozostawa膰 z nimi w zwi膮zku ma艂偶e艅skim, we wsp贸lnym po偶yciu, w stosunku pokrewie艅stwa, powinowactwa lub podleg艂o艣ci s艂u偶bowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przest臋pstwo umy艣lne 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub przest臋pstwo skarbowe,

c) mog膮 otrzymywa膰 z tytu艂u pe艂nienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych koszt贸w lub wynagrodzenie w wysoko艣ci nie wy偶szej ni偶 przeci臋tne miesi臋czne wynagrodzenie w sektorze przedsi臋biorstw og艂oszone przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego za rok poprzedni.

3. Cz艂onkami Zarz膮du Fundacji nie mog膮 by膰 osoby, kt贸re:

a) zosta艂y kiedykolwiek skazane prawomocnym wyrokiem za przest臋pstwo umy艣lne 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub przest臋pstwo skarbowe;

b) pe艂ni膮 funkcj臋 Dyrektora Fundacji lub Koordynatora oddzia艂u.

4. Uchwa艂y organ贸w Fundacji zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w (鈥瀦a鈥 w stosunku do 鈥瀙rzeciw鈥) w obecno艣ci co najmniej 3 cz艂onk贸w danego organu, przy czym wymagana jest obecno艣膰 Przewodnicz膮cego lub Wiceprzewodnicz膮cego Rady Programowej Fundacji albo odpowiednio Prezesa lub Wiceprezesa Zarz膮du Fundacji. W przypadku r贸wnej liczby g艂os贸w, decyduje g艂os Przewodnicz膮cego lub Wiceprzewodnicz膮cego Rady Programowej Fundacji albo odpowiednio Prezesa lub Wiceprezesa Zarz膮du Fundacji.

Rada Programowa Fundacji

搂10

 1. Rada Programowa Fundacji jest organem nadzoruj膮cym i opiniodawczym.
 2. Rada Programowa Fundacji liczy od 3 do 5 cz艂onk贸w, powo艂anych na trzyletni膮 wsp贸ln膮 kadencj臋. Cz艂onek Rady mo偶e by膰 powo艂ywany na kolejne kadencje.
 3. Cz艂onk贸w Rady Programowej powo艂uje w formie uchwa艂y Rada Programowa.
 4. Kadencja Rady Programowej up艂ywa z chwil膮 zako艅czenia posiedzenia Rady Programowej Fundacji w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania Zarz膮du z dzia艂alno艣ci Fundacji w ostatnim pe艂nym roku kadencji Zarz膮du, a tak偶e w sprawie udzielenia cz艂onkom Zarz膮du absolutorium za ten okres.
 5. Mandat Cz艂onka w Radzie Programowej wygasa wskutek:

a) 艣mierci;

b) z艂o偶enia pisemnej rezygnacji 鈥 z dniem z艂o偶enia rezygnacji;

c)skazania prawomocnym wyrokiem za przest臋pstwo umy艣lne 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub przest臋pstwo skarbowe 鈥 z dniem podj臋cia przez Rad臋 uchwa艂y o wyga艣ni臋ciu mandatu;

d) up艂ywu kadencji.

6. Je偶eli wskutek wyga艣ni臋cia mandatu cz艂onka Rady Programowej w spos贸b okre艣lony w ust. 5 a-c, liczba cz艂onk贸w Rady Programowej spadnie poni偶ej 3 os贸b, pozostali cz艂onkowie Rady wsp贸lnie z Prezesem Zarz膮du powo艂uj膮 do Rady Programowej osob臋 spe艂niaj膮c膮 kryteria okre艣lone w 搂11 ust. 7, w formie uchwa艂y, z pomini臋ciem procedury okre艣lonej w 搂11.

搂 11

1 . Komitet Wyborczy Fundacji Mam Marzenie zostaje utworzony na skutek wyga艣ni臋cia mandatu Cz艂onka Rady Programowej Fundacji w przypadkach innych ni偶 okre艣lone w 搂 10 ust. 6.

2. Komitet Wyborczy ma za zadanie wyb贸r odpowiednich kandydat贸w do Rady Programowej.

3. Komitet Wyborczy sk艂ada si臋 z:

a) 3 przedstawicieli dotychczasowej Rady Programowej;

b) 3 przedstawicieli Zarz膮du niestartuj膮cych w wyborach do Rady Programowej;

c) 3 przedstawicieli koordynator贸w niestartuj膮cych w wyborach do Rady Programowej.

4. W przypadku braku wymaganej liczby przedstawicieli Rady Programowej i Zarz膮du, sk艂ad Komitetu Wyborczego uzupe艂nia si臋 wyznaczonymi przez Rad臋 i Zarz膮d koordynatorami Fundacji, wybranymi spo艣r贸d 16 oddzia艂贸w Fundacji Mam Marzenie.

5. Przedstawiciele Rady Programowej, Zarz膮du i koordynator贸w zostan膮 wybrani wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w demokratycznych wyborach spo艣r贸d tych cz艂onk贸w wy偶ej wymienionych gremi贸w, kt贸rzy wyra偶膮 ch臋膰 udzia艂u w pracach Komitetu Wyborczego.

6. Kandydat贸w na cz艂onk贸w Rady Programowej zg艂aszaj膮 do Zarz膮du Fundacji obecni cz艂onkowie Rady Programowej, Zarz膮du, koordynatorzy oddzia艂贸w oraz aktywni wolontariusze fundacji. Kandydat na cz艂onka Rady Programowej powinien dostarczy膰 swoj膮 pisemn膮 zgod臋 na kandydowanie oraz CV nie p贸藕niej ni偶 na dwa tygodnie przed planowanymi wyborami.

7. Kandydatem na cz艂onka Rady Programowej mo偶e by膰 osoba, kt贸ra:

a) nie by艂a karana za przest臋pstwa 艣cigane z oskar偶enia publicznego oraz za umy艣lnie pope艂nione przest臋pstwa skarbowe;

b) posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych;

c) posiada wy偶sze wykszta艂cenie;

d) cieszy si臋 wysokim autorytetem spo艂ecznym i uto偶samia si臋 z celem i misj膮 Fundacji.

8. Dokumenty kandydat贸w zostaj膮 przekazane wszystkim cz艂onkom Komitetu Wyborczego nie p贸藕niej ni偶 na 7 dni przed g艂osowaniem.

9. Posiedzenie Komitetu Wyborczego zwo艂uje Przewodnicz膮cy Rady Programowej. Og艂oszenie o posiedzeniu musi zosta膰 przekazane cz艂onkom Komitetu Wyborczego na co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem.

10. Komitet Wyborczy dokonuje wyboru Przewodnicz膮cego, kt贸rego zadaniem jest przeprowadzenie g艂osowania zgodnie z zapisami Statutu i Regulaminu FMM. W przypadku, gdy cz艂onkiem Komitetu Wyborczego jest Przewodnicz膮cy Rady Programowej, jest on automatycznie Przewodnicz膮cym Komitetu Wyborczego.

11. G艂osowanie nad kandydaturami na nowych cz艂onk贸w Rady Programowej odbywa si臋 na posiedzeniu Komitetu Wyborczego, w spos贸b tajny, w demokratycznych wyborach, zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w. W przypadku r贸wnej liczby g艂os贸w na kandydata decyduje g艂os Przewodnicz膮cego Komitetu.

12. Wynik g艂osowania Komitetu Wyborczego jest obligatoryjny dla cz艂onk贸w Rady Programowej, kt贸rzy powo艂uj膮 do jej sk艂adu nowych cz艂onk贸w Rady zgodnie z wynikiem wybor贸w.

搂 12

Rada Programowa spo艣r贸d swoich cz艂onk贸w wybiera Przewodnicz膮cego i Wiceprzewodnicz膮cego. W przypadku nieobecno艣ci Przewodnicz膮cego jego obowi膮zki pe艂ni Wiceprzewodnicz膮cy. Przewodnicz膮cy Rady Programowej kieruje pracami Rady Programowej oraz zwo艂uje posiedzenia Rady Programowej. Funkcje Przewodnicz膮cego, Wiceprzewodnicz膮cego oraz pozosta艂ych cz艂onk贸w Rady Programowej s膮 honorowe i bezp艂atne.

搂聽13

1 . Do kompetencji Rady Programowej Fundacji nale偶y:

a) wytyczanie g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂ania Fundacji i nadz贸r nad ich realizacj膮,

b) powo艂ywanie i odwo艂ywanie cz艂onk贸w Rady Programowej;

c)powo艂ywanie i odwo艂ywanie cz艂onk贸w Zarz膮du,

d)zatwierdzanie rocznych sprawozda艅 finansowych, rocznych sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci oraz rocznych sprawozda艅 merytorycznych z dzia艂alno艣ci Fundacji,

e) zatwierdzanie rocznych plan贸w dzia艂ania Fundacji,

f) nadz贸r nad prawid艂owo艣ci膮 wykorzystania maj膮tku i 艣rodk贸w finansowych Fundacji,

g) wyb贸r bieg艂ego rewidenta badaj膮cego sprawozdanie finansowe,

h) wyra偶anie opinii w sprawach przed艂o偶onych przez Zarz膮d i we wszystkich sprawach dotycz膮cych Fundacji,

i) zatwierdzanie Statutu Fundacji Mam Marzenie,

j) zatwierdzanie Regulaminu Fundacji Mam Marzenie,

k) zatwierdzanie Zasad funkcjonowania Fundacji Mam Marzenie w czasie stanu epidemiologicznego, epidemii lub stanu nadzwyczajnego,

l) zatwierdzanie uchwa艂y o likwidacji Fundacji podj臋tej przez Zarz膮d Fundacji,

m) zatwierdzanie uchwa艂y w przedmiocie po艂膮czenia z inn膮 fundacj膮 podj臋tej przez Zarz膮d Fundacji.

2. Rada Programowa mo偶e 偶膮da膰 od Zarz膮du sprawozdania z oznaczonej sprawy.

3. Posiedzenie Rady Programowej w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania z jej dzia艂alno艣ci, a tak偶e w celu udzielenia absolutorium Zarz膮dowi, winno odby膰 si臋 do dnia 30 czerwca danego roku.

搂 14

 1. Rada Programowa Fundacji zbiera si臋 nie rzadziej ni偶 raz na p贸艂 roku na posiedzeniach zwo艂ywanych przez Przewodnicz膮cego Rady Programowej Fundacji, na wniosek 1/3 cz艂onk贸w Rady lub na wniosek Zarz膮du.
 2. Cz艂onkowie Rady Programowej powinni by膰 powiadomieni o terminie posiedzenia i porz膮dku jego obrad co najmniej na 7 dni przed jego terminem. Powiadomienie drog膮 mailow膮 uznaje si臋 za skuteczne.
 3. Posiedzenia Rady Programowej mog膮 tak偶e odbywa膰 si臋 w trybie telekonferencji, o ile cz艂onkom Rady zapewniona zostanie swoboda wypowiedzi, za艣 zastosowane 艣rodki techniczne pozwol膮 na zachowanie poufno艣ci omawianych temat贸w. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego zdalnie uznaje si臋 miejsce pobytu prowadz膮cego to posiedzenie. Podj臋cie uchwa艂y w trakcie takiego posiedzenia wymaga potwierdzenia jej przyj臋cia poprzez z艂o偶enie w艂asnor臋cznych podpis贸w pod tre艣ci膮 uchwa艂y przez wszystkich cz艂onk贸w Rady w terminie 14 dni od momentu jej podj臋cia. Za r贸wnorz臋dne wzgl臋dem podpisu w艂asnor臋cznego uwa偶a si臋 z艂o偶enie elektronicznego o艣wiadczenia o potwierdzeniu przyj臋cia uchwa艂y z zachowaniem wymog贸w formy dokumentowej w rozumieniu art. 772聽k.c.

搂聽15

 1. Do udzia艂u w posiedzeniach Rady Programowej Fundacji mog膮 by膰 zaproszeni cz艂onkowie Zarz膮du Fundacji oraz osoby i przedstawiciele innych organizacji, kt贸rych dzia艂alno艣膰 jest zbie偶na z celami Fundacji.
 2. Udzia艂 os贸b wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady Programowej ma charakter doradczy.

Zarz膮d Fundacji

搂 16

1 . Zarz膮d Fundacji odpowiada za realizacj臋 cel贸w statutowych Fundacji oraz kieruje bie偶膮c膮 dzia艂alno艣ci膮 Fundacji.

2. Zarz膮d Fundacji liczy od 3 do 5 cz艂onk贸w powo艂ywanych w formie uchwa艂y przez Rad臋 Programow膮 na okres trzyletniej wsp贸lnej kadencji. Cz艂onek Zarz膮du mo偶e by膰 powo艂ywany na kolejne kadencje.

3. Kadencja cz艂onka Zarz膮du up艂ywa z chwil膮 odbycia posiedzenia Rady Programowej w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania Zarz膮du z dzia艂alno艣ci Fundacji w ostatnim pe艂nym roku sprawozdawczym, a tak偶e w celu udzielenia Cz艂onkom Zarz膮du absolutorium z dzia艂alno艣ci za ten okres.

4. Mandat Cz艂onka Zarz膮du wygasa wskutek:

a) 艣mierci;

b) z艂o偶enia pisemnej rezygnacji 鈥 z dniem z艂o偶enia rezygnacji;

c) skazania prawomocnym wyrokiem za przest臋pstwo umy艣lne 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub przest臋pstwo skarbowe 鈥 z dniem podj臋cia przez Rad臋 uchwa艂y o wyga艣ni臋ciu mandatu;

d) podj臋cia przez Rad臋 Programow膮 uchwa艂y o odwo艂aniu Cz艂onka Zarz膮du 鈥 z dniem podj臋ciach uchwa艂y;

e) up艂ywu kadencji.

5. Je偶eli wskutek wyga艣ni臋cia mandatu cz艂onka Zarz膮du w przypadkach okre艣lonych w ust. 4 a-d, liczba cz艂onk贸w Zarz膮du spadnie poni偶ej 3 os贸b, Rada Programowa powo艂uje do Zarz膮du Fundacji wybranego wolontariusza Fundacji Mam Marzenie w formie uchwa艂y bez przeprowadzenia konkursu. Wolontariusz taki powinien spe艂nia膰 kryteria okre艣lone w 搂 18 pkt 3 a 鈥 e Statutu oraz posiada膰 minimum roczny sta偶 w Fundacji jako cz艂onek Zarz膮du wcze艣niejszej kadencji lub Dyrektor Fundacji lub Koordynator Oddzia艂u. Wolontariusz taki pe艂ni funkcj臋 cz艂onka Zarz膮du do czasu przeprowadzenia konkursu okre艣lonego w 搂 18, nie d艂u偶ej ni偶 6 miesi臋cy od dnia powo艂ania do Zarz膮du.

搂聽17

Cz艂onek Zarz膮du mo偶e zosta膰 odwo艂any przez Rad臋 Programow膮:

a) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 5 koordynator贸w oddzia艂贸w;

b) na wniosek Zarz膮du Fundacji, gdy nie wywi膮zuje si臋 on z powierzonych mu obowi膮zk贸w, przy czym w takim przypadku uchwa艂a Zarz膮du Fundacji w sprawie skierowania wniosku do Rady Programowej musi zosta膰 podj臋ta wi臋kszo艣ci膮 2/3 g艂os贸w przy obecno艣ci wszystkich cz艂onk贸w Zarz膮du;

c) na wniosek cz艂onk贸w Rady Programowej.

搂 18

1. Przewodnicz膮cy Rady Programowej na wniosek Zarz膮du og艂asza konkurs na cz艂onka Zarz膮du. Zg艂oszenia kandydat贸w musz膮 wp艂yn膮膰 do siedziby Fundacji 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia rady Programowej s艂u偶膮cego wyborowi cz艂onk贸w .

2. Kandydat贸w na cz艂onka Zarz膮du mog膮 zg艂osi膰 cz艂onkowie Rady Programowej, Zarz膮du, koordynatorzy oddzia艂贸w oraz aktywni wolontariusze Fundacji.

3. Kandydatem na cz艂onka Zarz膮du mo偶e by膰 osoba, kt贸ra:

a) posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych;

b) jest przeszkolonym i aktywnym wolontariuszem oddzia艂u fundacji od minimum trzech lat;

c)nie by艂a karana za przest臋pstwa 艣cigane z oskar偶enia publicznego oraz za umy艣lnie pope艂nione przest臋pstwa skarbowe;

d) posiada wy偶sze wykszta艂cenie.

4. Zarz膮d Fundacji Mam Marzenie ustala wz贸r dokumentu rekrutacyjnego dla kandydat贸w na cz艂onk贸w Zarz膮du FMM. Ka偶dy kandydat musi przedstawi膰 cztery referencje, w tym jedn膮 od koordynatora oddzia艂u. Pozosta艂e trzy referencje mog膮 wystawi膰 wolontariusze, sponsorzy, partnerzy FMM. W przypadku, gdy kandydatem jest koordynator oddzia艂u, referencje wystawia opiekun oddzia艂u z Zarz膮du.

5. Dokumenty kandydat贸w zostaj膮 przekazane wszystkim cz艂onkom Rady Programowej nie p贸藕niej ni偶 na 7 dni przed g艂osowaniem.

6. G艂osowanie nad kandydaturami na nowych cz艂onk贸w Zarz膮du odbywa si臋 na posiedzeniu Rady Programowej w demokratycznych wyborach, zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w. W przypadku r贸wniej ilo艣ci g艂os贸w na kandydata decyduje g艂os Przewodnicz膮cego Rady Programowej.

7. W przypadku powo艂ania do Zarz膮du osoby pe艂ni膮cej funkcj臋 Dyrektora Fundacji lub Koordynatora oddzia艂u, kadencja na wskazanym stanowisku ulega zako艅czeniu z dniem powo艂ania.

8. W przypadku niewybrania ustalonej liczby cz艂onk贸w Zarz膮du nowej kadencji, Rada Programowa mo偶e podj膮膰 uchwa艂臋 o przed艂u偶eniu kadencji dotychczasowych cz艂onk贸w Zarz膮du o maksymalnie 6 miesi臋cy licz膮c od chwili, o kt贸rej mowa w 搂 16 ust. 3. W tym czasie Przewodnicz膮cy Rady Programowej organizuje nowy konkurs w celu przeprowadzenia wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do Zarz膮du.

搂聽19

Cz艂onkowie Zarz膮du wybieraj膮 ze swego grona Prezesa Fundacji oraz Wiceprezesa Fundacji. Prezes Fundacji kieruje pracami Zarz膮du, a w razie jego nieobecno艣ci obowi膮zki Prezesa Fundacji pe艂ni Wiceprezes Fundacji. Funkcje Prezesa, Wiceprezesa oraz pozosta艂ych cz艂onk贸w Zarz膮du s膮 honorowe i bezp艂atne.

搂 20

Do kompetencji Zarz膮du Fundacji nale偶y:

a) reprezentowanie Fundacji na zewn膮trz, w tym przyjmowanie subwencji, darowizn, spadk贸w i zapis贸w,

b) przygotowywanie rocznych sprawozda艅 finansowych, rocznych sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci oraz rocznych sprawozda艅 merytorycznych z dzia艂alno艣ci Fundacji,

c) zarz膮dzanie maj膮tkiem Fundacji,

d) powo艂ywanie, zamykanie, zawieszanie lub wznawianie dzia艂alno艣ci oddzia艂贸w Fundacji, a tak偶e czuwanie nad ich dzia艂alno艣ci膮,

e) opracowanie projekt贸w Regulaminu Fundacji Mam Marzenie,

f) przygotowanie i wprowadzenie Zasad dzia艂ania Fundacji Mam Marzenie w czasie stanu zagro偶enia epidemiologicznego, epidemii lub stanu nadzwyczajnego,

g) podejmowanie decyzji o wsp贸艂pracy Fundacji z innymi organizacjami o podobnym profilu dzia艂ania,

h) wyst臋powanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie,

i) podejmowanie uchwa艂 w sprawie po艂膮czenia z inn膮 Fundacj膮 oraz likwidacji Fundacji.

搂聽21

 1. O艣wiadczenia woli w imieniu Fundacji sk艂ada jednoosobowo Prezes Fundacji lub dwaj cz艂onkowie Zarz膮du dzia艂aj膮cy 艂膮cznie.
 2. Zarz膮d mo偶e udzieli膰 pe艂nomocnictwa osobom kieruj膮cym oddzia艂ami Fundacji, okre艣laj膮c im zakres pe艂nomocnictwa do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Fundacji, a tak偶e powo艂ywa膰 pe艂nomocnik贸w do prowadzenia spraw okre艣lonych pe艂nomocnictwem i w tym zakresie do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Fundacji.
 3. Zarz膮d mo偶e powo艂a膰 do prowadzenia okre艣lonych spraw Dyrektor贸w Fundacji, kt贸rych tryb powo艂ania, czas trwania kadencji oraz zakres obowi膮zk贸w okre艣la Regulamin Fundacji Mam Marzenie. Dyrektor Fundacji dzia艂a na podstawie pe艂nomocnictwa Zarz膮du.
 4. W umowach mi臋dzy Fundacj膮 a Cz艂onkiem Zarz膮du Fundacj臋 reprezentuje pe艂nomocnik powo艂any uchwa艂膮 Rady Programowej do dokonania oznaczonej czynno艣ci prawnej.

搂聽22

 1. Posiedzenia Zarz膮du odbywaj膮 si臋 w miar臋 potrzeb, nie rzadziej jednak ni偶 raz na kwarta艂.
 2. Posiedzenia Zarz膮du zwo艂uje Prezes lub Wiceprezes Zarz膮du lub 2 cz艂onk贸w Zarz膮du 艂膮cznie.
 3. Cz艂onkowie Zarz膮du powinni by膰 powiadomieni o miejscu, czasie i porz膮dku obrad, co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 4. Posiedzenia Zarz膮du mog膮 tak偶e odbywa膰 si臋 w trybie telekonferencji, o ile cz艂onkom Zarz膮du zapewniona zostanie swoboda wypowiedzi, za艣 zastosowane 艣rodki techniczne pozwol膮 na zachowanie poufno艣ci omawianych temat贸w. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego zdalnie uznaje si臋 miejsce pobytu prowadz膮cego to posiedzenie. Podj臋cie uchwa艂y w trakcie takiego posiedzenia wymaga potwierdzenia jej przyj臋cia poprzez z艂o偶enie pod tre艣ci膮 uchwa艂y przez wszystkich cz艂onk贸w Zarz膮du w艂asnor臋cznych podpis贸w w terminie 14 dni od momentu jej podj臋cia. Za r贸wnorz臋dne wzgl臋dem podpisu w艂asnor臋cznego uwa偶a si臋 z艂o偶enie elektronicznego o艣wiadczenia o potwierdzeniu przyj臋cia uchwa艂y z zachowaniem wymog贸w formy dokumentowej w rozumieniu art. 772c.

聽Rada Ekspert贸w Fundacji

搂 23

 1. Rada Ekspert贸w Fundacji jest organem opiniodawczym dla Zarz膮du Fundacji.
 2. Rada Ekspert贸w sk艂ada si臋 z powo艂anych przez Zarz膮d Ekspert贸w, kt贸rzy wspieraj膮 dzia艂alno艣膰 Fundacji swoj膮 wiedz膮 i do艣wiadczeniem. Cz艂onkowie Rady Programowej oraz Zarz膮du s膮 sta艂ymi cz艂onkami Rady Ekspert贸w.
 3. Rada Ekspert贸w powo艂ywana jest na trzyletni膮 wsp贸ln膮 kadencj臋 w formie uchwa艂y Zarz膮du.
 4. Kandydat贸w do Rady Ekspert贸w mog膮 zg艂asza膰 cz艂onkowie Rady Ekspert贸w.
 5. Kandydatem do Rady Ekspert贸w mo偶e by膰 osoba, kt贸ra reprezentuje darczy艅c臋, sponsora, partnera Fundacji lub osoba, kt贸ra rozumie i wspiera misj臋 Fundacji, a swoj膮 wiedz膮 chce pom贸c w jej rozwoju.
 6. Kandydat do Rady Ekspert贸w musi przedstawi膰 swoj膮 wizj臋 dzia艂alno艣ci w Radzie Ekspert贸w zawieraj膮c膮 opis kompetencji, kt贸re pomog膮 w rozwoju Fundacji.
 7. Prezes Fundacji zaprasza cz艂onk贸w Rady Ekspert贸w minimum dwa razy w roku na spotkania, w trakcie kt贸rych omawiane s膮 zagadnienia b臋d膮ce na dan膮 chwil臋 kluczowe dla dzia艂alno艣ci Fundacji.
 8. Cz艂onkostwo w Radzie Ekspert贸w ustaje wskutek:

a) 艣mierci Eksperta,

b) z艂o偶enia pisemnej rezygnacji 鈥 z dniem z艂o偶enia rezygnacji,

c) odwo艂ania przez Zarz膮d Fundacji w formie uchwa艂y na wniosek cz艂onka Rady Ekspert贸w 鈥 w przypadku braku zaanga偶owania w prace Rady Ekspert贸w,

d) z dniem zako艅czenia kadencji.

9. Do kompetencji Rady Ekspert贸w nale偶y w szczeg贸lno艣ci:

a) upowszechnianie idei Fundacji i propagowanie jej cel贸w,

b) wypracowywanie pomys艂贸w rozwi膮za艅 na tematy zadane przez Zarz膮d.

10. Opinie Rady Ekspert贸w Fundacji winny by膰 rozwa偶ane przez pozosta艂e organy Fundacji ze szczeg贸ln膮 uwag膮. Brak opinii Rady Ekspert贸w Fundacji nie stanowi przeszkody dla organu Fundacji do podejmowania dzia艂a艅 wynikaj膮cych ze Statutu lub przepis贸w prawa.

Po艂膮czenia z inn膮 Fundacj膮

搂 24

 1. Fundacja mo偶e po艂膮czy膰 si臋 z inn膮 Fundacj膮.
 2. Po艂膮czenie nie mo偶e nast膮pi膰, je艣li w jego wyniku m贸g艂by ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzja w sprawie po艂膮czenia podejmuje Zarz膮d Fundacji w drodze uchwa艂y wymagaj膮cej bezwzgl臋dnej wi臋kszo艣ci 2/3 g艂os贸w, przy uchwa艂a ta wymaga zatwierdzenia przez Rad臋 Programow膮.

Likwidacja Fundacji

搂 25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania 艣rodk贸w finansowych lub maj膮tku Fundacji.
 2. Decyzj臋 o likwidacji podejmuje Zarz膮d Fundacji w drodze jednomy艣lnej uchwa艂y, przy czym uchwa艂a ta wymaga zatwierdzenia przez Rad臋 Programow膮.
 3. Likwidacj臋 Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Fundacji, chyba 偶e Rada Programowa wyznaczy innego likwidatora, kt贸remu w okresie likwidacji przys艂uguj膮 wszelkie uprawnienia Zarz膮du.
 4. Maj膮tek pozosta艂y po likwidacji Fundacji przekazuje si臋 innym fundacjom o podobnym celu dzia艂ania.

Wyr贸偶nienia

搂 26

 1. Fundacja mo偶e ustanawia膰 odznaki i medale honorowe oraz przyznawa膰 je wraz z innymi nagrodami i wyr贸偶nieniami osobom fizycznym i prawnym zas艂u偶onym dla samej Fundacji lub realizuj膮cym jej cele.
 2. Rada Programowa nadaje tytu艂 Przyjaciela Fundacji w formie uchwa艂y z w艂asnej inicjatywy lub na wniosek Zarz膮du osobom upowszechniaj膮cym idee Fundacji czy te偶 wspieraj膮cym j膮 w r贸偶nej formie.

Zmiana Statutu Fundacji

搂 27

  1. Zmiana Statutu nie mo偶e narusza膰 w istotny spos贸b cel贸w realizowanych przez Fundacj臋.
  2. Zmiana statutu mo偶e nast膮pi膰 z inicjatywy Rady Programowej Fundacji lub na wniosek Zarz膮du Fundacji. Zmiana statutu wymaga uchwa艂y Rady Programowej Fundacji.